krst

.

Je prvá a najpotrebnejšia sviatosť.

Je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Krstom sa stávame Božími deťmi,, členmi Cirkvi, kresťanmi katolíkmi a dedičmi Božieho kráľovstva.

Pokrstený dostáva právo plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

.

Krst dieťaťa

Rodičia prídu nahlásiť krst na farský úrad, kde nahlásia osobné údaje a dohodnú termín krstu. Ak rodičia majú bydlisko mimo našej farnosti, musia priniesť od správcu farnosti v mieste ich bydliska dovolenie (písomnú licenciu).

Rodičia a krstní rodičia absolvujú pre krstom krstnú náuku, ktorá sa koná pred krstom.

 

Krsty sa vysluhujú podľa potreby a na základe dohody.

Krstná slávnosť sa veľmi odporúča pri nedeľnej alebo sviatočnej farskej sv. omši o 9.30 vo farskom kostole v Strážskom, kde je krstiteľnica.

.

Krst dospelého

Ak máte záujem o krst, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.

.

Požiadavky na krstného rodiča

– dovŕšený 16-ty rok života
– pobirmovaný praktizujúci kresťan katolík – má byť pre dieťa vzorom vo viere
– slobodný alebo cirkevne sobášený

.

Odporúčanie pre rodičov a krstných rodičov

Na krst si prineste krstnú košieľku a sviecu.

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, vyjdeme im ochotne v ústrety pri náprave ich manželstva.

.

Výňatok z kódexu kanonického práva – I. Titul „Krst“