duch_svaty

Pokrstení v tejto sviatosti prijímajú Ducha Svätého, ktorého na Turíce zoslal Pán Ježiš na apoštolov.

Pokrstených táto sviatosť naozaj dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato im dáva osobitnú silu Ducha Svätého.

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí, ktoré uvádzajú človeka do kresťanského života. (KKC 1285)

Stávajú sa z nich praví Kristovi svedkovia, ktorí sú povinní slovom a skutkom o Ňom svedčiť, a tiež šíriť a brániť vieru.(KKC 1285; CIC 879)

Sviatosť može prijať každý pokrstený, ktorý ju ešte neprijal.

.
Táto sviatosť sa môže prijať len raz. (CIC 889)

.

Podmienky

– od 1. ročníka SŠ a ste prihlásený na náboženskú výchovu
– ak ste starší, absolvujete prípravu na sviatosť birmovania zvlášť

K príprave sa pridružuje sviatosť zmierenia, krížové cesty, farské akcie a samozrejmosťou sú nedeľné sväté omše.

Sviatosť birmovania sa vysluhuje spravidla každý druhý rok.

.

Vysluhovateľ

Vysluhovateľom je biskup, alebo kňaz s biskupovým povolením. Sviatosť birmovania sa vysluhuje v omši.

Termín birmovky určuje biskupský úrad.

.

Dary Ducha Svätého

1. Dar múdrosti

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar sily

5. Dar poznania

6. Dar nábožnosti

7. Dar Bázne Božej

.

Výňatok z kódexu kanonického práva – Titul „Sviatosť birmovania“