manzelstvo

Prijatím tejto sviatosti kresťanskí manželia vyznávajú svoju vďačnosť Bohu za jeho cenný dar, ktorý dostali, aby mohli vo svojom manželskom a rodinnom živote znovu prežívať samotnú Božiu lásku ku všetkým ľuďom a lásku Ježiša Krista k Cirkvi, svojej neveste.

Kresťanské manželstvo je samo v sebe liturgickým aktom oslavy Boha v Ježišovi Kristovi a v Cirkvi.  Z manželstva, ako sviatosti, plynie pre manželov dar a povinnosť každodenne prežívať posvätenie, ktoré dostali. Tiež z nej plynie aj milosť a mravný záväzok pretvárať celý život na trvalé duchovné obety (porov. ján pavol II, apoštolská exortácia Familiaris consortio <FC>, 56).

Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Je to čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú  náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade).

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukach.

.

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV PRED UZAVRETÍM SVIATOSTI MANŽELSTVA

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať ?

Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku, kde spíšete Žiadosť o uzavretie manželstva.

Potrebujete k tomu:

 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 prac. dni po sobáši týždne po uzavretí manželstva  (1 z manželov s OP).
 1. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade. K tomu budete potrebovať tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú staršie ako 3 mesiace.  Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov).
  • Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
  • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu a dátum platnosti OP).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky.
 2. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
 3. Sobášny list po uzavretí sviatosti manželstva si môžete vyzdvihnúť na štátnej matrike najskôr v stredu po sobáši.

Výňatok z kódexu kanonického práva – časť  „manželstvo“

Priebeh obradu vyslúženia sviatosti manželstva si môžete pozrieť tu.